Archiv autora: admin

admin

14.2.2018

Povinnost vytvořit vnitropodnikové směrnice jsou zakotveny v zákoně

Všechny účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví správně, průkazně, srozumitelně, přehledně atd. Tuto větu jistě všichni důvěrně znáte. Víte ale také, že to znamená i to, že má účetní jednotka sestaveny vnitropodnikové směrnice?

Sestavení vnitropodnikových směrnic slouží nejen ke splnění povinnosti dané legislativou, ale také ke zkvalitnění vnitřního řízení podniku.

Kvalitně vytvořené směrnice pak mohou sloužit jak ke zjednodušení kontroly vnitropodnikové, tak i daňové.

Přesto, že celá řada povinností vyplývá přímo z právních norem, existuje i celá řada oblastí, včetně účetnictví, kterou si každý podnik upravuje dle svého uvážení. Každé své uvážení, byste však měli mít podložené písemným dokumentem, který je jedním z hlavních předmětů případné kontroly.

Vnitropodnikové směrnice nemusí přesně opisovat zákony a normy, ale měly by být sestaveny tak, aby každý zaměstnanec pochopil, jaká jsou pravidla a postupy které by měl dodržovat. Tyto postupy by pak měly být popsány tak, aby směřovali k zavedení, pořádku, zvýšení pracovní kázně a stanovení přesných povinností jednotlivých útvarů, které by předcházely případným nedorozuměním.

Mezi povinné účetní předpisy patří:

1) Stanovení účtového rozvrhu

Účtový rozvrh jsou povinny sestavit účetní jednotky na podkladě směrné účtové osnovy. (dle §14 Zákona o účetnictví). Jelikož jsou potřeby každé účetní jednotky individuální, je i každý účtový rozvrh jedinečný. Účtový rozvrh je možné v průběhu účetního období doplňovat, v zásadě však sestavují účetní jednotky účtový rozvrh pro každé účetní období.

2) Stanovení systému zpracování účetnictví

Zákon o účetnictví (§11, § 12, §13, §16) ponechává prostor účetním jednotkám pro sestavení systému zpracování účetnictví. Je proto nutné správně vymezit např. okamžik vzniku účetního případu, skupinu účetních dokladů a jejich náležitostí včetně stanovení číselné řady. Dále je důležité vymezení včasného zápisu do účetních knih, stanovení seznamu účetních knih a deníků pro jednotlivé typy zápisů, stanovení popisu projekčně programové dokumentace, stanovení software, pomocí kterého bude účetnictví zpracováváno a to takovým způsobem, aby byl srozumitelný všem pracovníkům.

3) Stanovení odpisového plánu

účetní jednotka by si měla stanovit, jakým způsobem bude vyjadřovat opotřebení svého dlouhodobého majetku, tj. stanovit základní pravidla pro odpisování dlouhodobého majetku. Odpisový plán by měl zahrnovat metody odpisování (rovnoměrně, zrychleně), období zúčtování odpisů a způsob zařazení a vyřazení majetku, či stanovení odpovědného pracovníka, určeného pro dodržování odpisového plánu.

Odpisový plán platí pro celé účetní období a nelze jej v průběhu účetního období měnit!

4) Stanovení systému hospodaření s dlouhodobým hmotným majetkem

Cílem této směrnice by mělo být zajištění řádného hospodaření s dlouhodobým majetkem, jeho včasným přejímáním, stanovením způsobu jeho zařazení do užívání, ochranou, opatřením inventárními čísly až po stanovení způsobu jeho vyřazení. Účetní jednotka si pak stanoví, jak bude o daném majetku účtovat, jak jej bude zapisovat do příslušné dokumentace a jak jej bude inventarizovat.

Dále je vhodné určit způsob evidence a účtování o drobném majetku.

5) Stanovit způsob oceňování majetku a závazků v cizí měně

Účetní jednotka si stanoví způsob přepočtu, neboť účetnictví musí být vedeno v českých korunách (§4 odst. 12), veškerých aktiv pořízených v cizí měně na české koruny (aktuálním kurzem dle ČNB ke dni uskutečnění účetního případu nebo pevným kurzem, který si předem zvolí).

6) Stanovení cestovních náhrad

Účetní jednotka si zvolí výši náhrad a způsob výpočtu v souladu se zákonem o cestovních náhradách a Zákoníkem práce §151.

Dále je vhodné vymezit zásady pro poskytování náhrad v tuzemsku a zahraničí a způsobu vyúčtování pracovních cest.

7) Stanovení kompetencí a podpisových vzorů

Dle zákona o účetnictví §33a, odst. 9, by si každá účetní jednotka měla určit podpisové a rozhodovací kompetence a odpovědnost osob vztahující se k připojování podpisového záznamu a to takovým způsobem, aby bylo možné určit odpovědnost jednotlivých osob za obsah účetního záznamu, ke kterému byly uvedené záznamy připojeny.

 

admin

13.9.2017

K dani z příjmu fyzických osob 2017

Slevy na dani

Slevy na dani z příjmů FO 2017
Měsíční Roční
Na poplatníka 2 070 Kč 24 840 Kč
Na druhého z manželů bez příjmů* 2 070 Kč 24 840 Kč
Na druhého z manželů bez příjmů* – držitele ZTP/P 4 140Kč 49 680 Kč
Invalidní důchod prvního a druhého stupně 210 Kč 2 520 Kč
Sleva za školku 1 – 11 000Kč
Invalidní důchod třetího stupně 420 Kč 5 040 Kč
Držitel průkazu ZTP/P 1 345 Kč 16 140 Kč
Student 335 Kč 4 020 Kč

* Limit pro uplatnění slevy na druhého z manželů bez příjmů je 68 000 Kč ročně. Příjmy, které se do příjmu manžela či manželky nezahrnují:

 • dávky státní sociální podpory
 • dávky sociální péče
 • dávky pomoci v hmotné nouzi
 • příspěvek na péči, sociální služby
 • státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem
 • státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření
 • stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání
 • příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen

Příjmy, které se do příjmů manžela či manželky zahrnují:

 • veškeré příjmy „v hrubém“ tj. před odečtením výdajů!! Od zaměstnavatele, z podnikání, z nájmu…
 • včetně příjmů od daně osvobozených např. prodej nemovitosti, auta, cenných papírů
 • všechny druhy důchodů
 • nemocenská
 • náhrada mzdy při pracovní neschopnosti
 • ošetřování člena rodiny
 • podpora v nezaměstnanosti
 • peněžitá pomoc v mateřství
 • jestliže manželka podniká, tak se posuzuje její roční příjem, nikoliv zisk

infoPOZOR: Slevy na dani snižují vypočtenou daňovou povinnost. Daň tak lze snížit až na 0 Kč. V případě, že je vypočtená daň nižší než uplatněné slevy na dani, stát nic nevrací, uplatnit lze slevu max. do výše daně.

Daňový bonus na vyživované děti

Příspěvek na dítě 2017
Měsíční Roční
1 dítě 1 117 Kč 13 404 Kč
2 dítě 1 617 Kč 19 404 Kč
3 dítě a další 2 017 Kč 24 204 Kč
1 dítě ZTP/P 2 134 Kč 26 808 Kč
2 dítě ZTP/P 3 234 Kč 38 808 Kč
3 a další dítě ZTP/P 4 034 Kč 48 408 Kč
Maximálně může 1 poplatník získat příspěvek na děti:
Max. měsíční bonus Max. roční bonus
5 025 Kč 60 300 Kč
Podmínka uplatnění daňového bonusu.

K uplatnění daňového bonusu na dítě musí příjem zaměstnance činit alespoň 5 500 Kč měsíčně, nebo min. 66 000 Kč ročně.

infoTIP: Na rozdíl od slevy na dani, daňový bonus lze uplatnit i v případě, že vypočtená daň je nižší nebo nulová. O případný rozdíl, tedy přeplatek na dani lze finanční úřad požádat.

Dary

 • Příspěvek na darování krve 3000 Kč / odběr.
 • Příspěvek na darování orgánu nebo krvetvorných buněk 20 000 Kč / odběr.

Maximální výše slevy nebyla stanovena. Odečíst si lze 15% ze základu daně.

Životní a penzijní připojištění

Limit pro osvobození od daně z příjmů fyzických osob u příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a penzijní pojištění nebo na soukromé životní pojištění je 50 000 Kč ročně.

Maximální výše státního příspěvku na penzijní připojištění i doplňkové penzijní spoření činí 230 Kč/měsíc při zaplaceném příspěvku poplatníka minimálně 1 000 Kč/měsíc (12 000 Kč/rok).

Nově lze na penzijní spoření např. mimořádnými vklady spořit až 36 000 Ročně.

Maximálně lze odečíst 24 000 Kč ze základu daně.

kalkulačkaPříklad: pokud spořím na penzijním pojištění 1000 Kč/měs a v prosinci pložím jednorázově 24 000 získám státní příspěvek 230*12měs = 2760 Kč a slevu na dani z příjmů 15%z 36 000 Kč-12000 = 3600 Kč

Výsluhy jsou od daně nově osvobozeny

Výsluhový příspěvek, odbytné a příspěvky na bydlení vojáků z povolání  jsou nově od daně z příjmu osvobozeny, stejně jako je tomu v případě ostatních výsluhových náležitostí.

 

admin

26.5.2017

Výhody outsourcingu neboli externí vedení účetnictví:

 • Věnujte se svému podnikání a externí firmě přenechte starosti kolem účetnictví.
 • Neplaťte zbytečně vysoké daně, pokuty a penále. Využijte zkušeností účetní, pro kterou je komunikace s úřady denním chlebem.
 • Zvlášť v menších firmách může být problém zaplatit interního účetního jakožto zaměstnance – může být nevytížený, anebo může mít na starosti i jiné úkoly než účetnictví. V obou těchto případech bývá obtížné získat a zaplatit patřičně kvalifikovaného účetního.
 • Plaťte jen za skutečně odvedenou práci. Externí pracovník tedy může být levnější než účetní – zaměstnanec. Za externího účetního neodvádíte sociální a zdravotní pojištění, neproplácíte dovolenou a neplatíte ani nemocenské dávky, školení a za aktualizace účetního programu.
 • Externí firma za svoji práci ručí plné výši na rozdíl od zaměstnance, která ručí jen do 4,5 násobku výše platu.
 • Trpíte častými změnami personálu? Externí spolupráce může být dlouhodobá neboť, firma na vás obvykle není úplně finančně závislá.

www.hpfinance.cz

Rozsah účetní závěrky

Novela zákona o účetnictví ve svém § 1b definuje jednotlivé kategorie účetních jednotek a současně stanovuje kritéria pro jejich zatřídění. Souhrnný přehled jednotlivých kategorií včetně daných podmínek je uveden níže v tabulce.

Kategorie účetních jednotek Splnění podmínek k rozvahovému dni Aktiva celkem Roční úhrn čistého obratu Průměrný počet zaměstnanců
Mikro Nepřekračuje alespoň 2 z uvedených podmínek 9 000 000 18 000 000 10
Malá Nepřekračuje alespoň 2 z uvedených podmínek 100 000 000 200 000 000 50
Střední Nepřekračuje alespoň 2 z uvedených podmínek 500 000 000 1000 000 000 250
Velká Překračuje alespoň 2 z uvedených podmínek 500 000 000 1 000 000 00 250

Co budeme v účetní závěrce vykazovat

 • účetní závěrku ověřenou auditorem

Tuto povinnost mají střední a velké účetní jednotky bez nutnosti splnění kritérií. Malé účetní jednotky mají tuto povinnost stanovenou v případě, že splní stanovená kritéria zákona o účetnictví, tzn. je nutné tyto účetní jednotky testovat. Mikro účetní jednotky tuto povinnost podle zákona o účetnictví nemají.

 • Sestavení výroční zprávy

Povinnost sestavení výroční zprávy se vztahuje pouze na účetní jednotky, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

 • Sestavení přílohy k účetní závěrce

Novela Vyhlášky přináší také  změnu v rámci sestavení přílohy k účetní závěrce, resp. k jejímu obsahu. Vyhláška stanovuje pro každou kategorii účetních jednotek jiný obsah.

Mění se číslování výkazů a jejich rozsah.

Zkrácený rozsah u rozvahy mohou vykazovat malé a mikro účetní jednotky.

Plný rozsah u rozvahy pak vykazují střední a velké úč. jednotky a malé a mikro úč. jednotky s povinným auditem.

Zkrácený rozsah u výkazu zisku a ztráty mohou vykazovat úč. jednotky které nejsou obchodní společností a jsou bez auditu.

Plný rozsah u výkazu zisku a ztráty velké a střední účetní jednotky a malé a mikro úč. jednotky s povinným auditem.

 • Sestavení Přehledu o peněžních tocích (Cash-Flow) a Přehledu o změnách vlastního kapitálu

Tuto povinnost sestavení mají pouze střední a velké účetní jednotky. Ostatní účetní jednotky (mikro a malé) mohou tyto výkazy sestavovat dobrovolně.

Cestovní náhrady – diety

Cestovní náhrdy jsou vypláceny zaměstnavatelem v souladu se zákonem Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zejména § 151 až § 160 (dále také jen „zákoník práce“).

1 Zaměstnancům vyslaným na pracovní cestu náleží:

 • náhrada jízdních výdajů,
 • úhrada prokázaných výdajů na ubytování,
 • náhrada výdajů na stravování (dále jen stravné)
 • náhrada nutných vedlejších výdajů

2 Výše náhrady jízdních výdajů

Zaměstnavatel zaměstnancům hradí prokázané výdaje za použití místní hromadné dopravy, ve výši cen hromadné dopravy (železnice, autobus).

2.2 Použije-li zaměstnanec se souhlasem zaměstnavatele místo určeného hromadného dopravního prostředku dálkové přepravy jiný dopravní prostředek, včetně vlastního silničního motorového vozidla, s výjimkou vozidla poskytnutého zaměstnavatelem, přísluší mu náhrada jízdních výdajů ve výši odpovídající ceně jízdného za určený hromadný dopravní prostředek, přičemž je podmínkou, aby použité vlastního silničního vozidlo bylo havarijně pojištěno

2.3 Použije-li zaměstnanec na žádost zaměstnavatele vlastní silniční motorové vozidlo, s výjimkou vozidla poskytnutého zaměstnavatelem, přísluší mu za každý 1 km jízdy základní náhrada a náhrada výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu. Zaměstnanec však musí doložit všechny náležitosti jako například kopii technického průkazu a schválený cestovní příkaz.

3 Výpočet náhrady za spotřebované PHM

Náhrada za spotřebované PHM (NPHM) se stanoví jako součin spotřeby použitého vozidla (S) zpravidla stanovené v l/100 km, počtu kilometrů ujetých vozidlem na pracovní cestě (km) a ceny PHM (C) zpravidla zjištěné v Kč/l:
NPHM = (Sx km x C) : 100

Průměrná spotřeba vozidla se zaokrouhluje na dvě desetinná místa.

3.1 SPOTŘEBA POHONNÉ HMOTY VOZIDLA v l/100 km se zjistí výhradně z technického průkazu vozidla.

 • Podle § 158 odst. 4 zákoníku práce se při určení spotřeby pohonné hmoty použije údaj o spotřebě pro kombinovaný provoz podle norem Evropské unie. Není-li tento údaj v technickém průkazu uveden, vypočítá se spotřeba pohonné hmoty vozidla aritmetickým průměrem z údajů v technickém průkazu uvedených.
Počet údajů o spotře-
bě PHM v technic-

kém průkazu vozidla
Norma ES * Údaj pro výpočet NPHM podle § 158 odst. 4 zákoníku práce
žádný údaj údaj z technického průkazu vozidla shodného typu
jeden nebo dva údaje aritmetický průměr
tři údaje 80/1268/EHS aritmetický průměr
93/116/ES třetí údaj
1999/100/ES třetí údaj
2004/3/ES třetí údaj
jiná norma aritmetický průměr
norma neuvedena aritmetický průměr
čtyři údaje aritmetický průměr

* Uvedené normy 93/116/ES, 1999/100/ES a 2004/3/ES mohou být v technickém průkazu uvedeny také v podobě bez zkratky ES, tj. např. 93/116, 1999/100 anebo jen 99/100 či 2004/3. V některých případech je také norma uvedena např. ve tvaru EU/93/116 apod.

3.2 ÚDAJE O SPOTŘEBĚ PHM

 • Není-li v technickém průkazu vozidla, které zaměstnanec na pracovní cestě na žádost zaměstnavatele použil, uveden žádný údaj o spotřebě PHM, musí podle § 158 odst. 4 zákoníku práce předložit zaměstnavateli technický průkaz vozidla shodného typu, ve kterém je alespoň jeden údaj o spotřebě PHM uveden.

3.3 Průměrná cena pohonných hmot (pro zaměstnance) v případě, že není prokázána cena nákupním dokladem:

Druh pohonné hmoty Oktany Cena v Kč 2016 Cena v Kč 2017
Benzin Speciál 91 X X
Benzin Super 95 29,70 Kč 29,50 Kč
Benzin Super plus 98 33,00 Kč 32,50 Kč
Motorová nafta  29,50 Kč 28,60 Kč

3.4 Výpočet náhrady za opotřebení vozidla

Zaměstnanec má nárok kromě nákladů za spotřebované PHM i na náhradu za opotřebení vozidla, při pracovní cestě.

NOV = S x Km

Náhrada za opotřebení vozidla (NOV)= sazba (S) x počet ujetých Km (Km)

Sazba náhrady za opotřebení vozidla:

Druh vozidla Sazba v roce 2016 Sazba v roce 2017
Osobní automobil 3,80 Kč 3,90 Kč
Motocykl, tříkolka 1,00 Kč 1,00 Kč

Sazba základní náhrady a průměrné ceny pohonných hmot se při výpočtu podle § 157 odst. 4 zákoníku práce zaokrouhlují na desetihaléře směrem nahoru.

V případě, že zaměstnanec použije vozidlo nákladní, přísluší mu dvojnásobná sazba náhrady.

4. Stravné v ČR

Při pracovních cestách zaměstnanců na území České republiky se poskytne stravné v následující výši:

Doba pracovní cesty Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017
5 až 12 hodin 69,00 Kč 70,00 Kč 72,00 Kč
12 až 18 hodin 104,00 Kč 106,00 Kč 109,00 Kč
Více než 18 hodin 163,00 Kč 166,00 Kč 171 Kč

Tato výše stravného se mění v závislosti na vývoji cen prováděcím právním předpisem vydaným Ministerstvem práce a sociálních věcí podle § 189 Zákoníku práce.

Stravné se v souladu s § 189 zákoníku práce zaokrouhluje na celé koruny do výše 50 haléřů směrem dolů a od 50 haléřů včetně směrem nahoru. To je důležité zejména při krácení stravného, jestliže je zaměstnanci na pracovní cestě poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které zaměstnanec sám nepřispívá. V takovém případě zaměstnanci přísluší krácené stravné podle paragrafu 163 odst. 2. Konečná částka, která bude zaměstnanci vyplacena při vyúčtování pracovní cesty, se ovšem vždy zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.

4.1 Krácení stravného

Stravné je možné krátit, pokud bylo zaměstnanci při pracovní cestě poskytnuto jídlo. Například pokud má zaměstnanec zajištěné ubytování se snídaní, obědem nebo večeří. Zaměstnanec musí být na krácení stravného předem upozorněn předem.

Bylo-li zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které zaměstnanec finančně nepřispívá, je zaměstnavatel oprávněn za každé uvedené jídlo stravné krátit. Za každé uvedené jídlo je možné podle § 163 odst. 2 zákoníku práce krátit hodnotu stravného o:

 • 70 % stravného, pokud cesta trvá 5 až 12 hodin
 • 35 % stravného, pokud cesta trvá 12 až 18 hodin
 • 25 % stravného, pokud cesta trvá déle než 18 hodin

Nesjedná-li zaměstnavatel míru krácení zahraničního stravného, nebo ji neurčí před vysláním zaměstnance na zahraniční pracovní cestu, přísluší zaměstnanci zahraniční stravné nekrácené.

5 Stravné v zahraničí

Zaměstnavatel může poskytnout zaměstnanci při zahraniční pracovní cestě zahraniční stravné v cizí měně.  Výši zahraničního stravného určí zaměstnavatel ze základní sazby zahraničního stravného viz příloha č. 1 sjednané nebo stanovené pro stát, ve kterém zaměstnanec stráví v kalendářním dni nejvíce času. Zahraniční stravné řeší zákoník práce v § 170.

5.1. Výše stravného s ohledem na dobu trvání zahraniční pracovní cesty

Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci zahraniční stravné ve výši základní sazby,  jestliže doba strávená mimo území České republiky trvá v kalendářním dni déle než 12 hodin. Trvá-li tato doba déle než 6 hodin, nejvýše však 12 hodin, poskytne zaměstnavatel zaměstnanci zahraniční stravné v poloviční výši této sazby zahraničního stravného, a ve čtvrtinové výši této sazby zahraničního stravného, trvá-li doba strávená mimo území České republiky 6 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu. Trvá-li doba strávená mimo území České republiky méně než 1 hodinu, zahraniční stravné se neposkytuje.

6 Náhrada nutných vedlejších výdajů

Náhrada nutných vedlejších výdajů – zaměstnavatel poskytne zaměstnanci náhradu nutných vedlejších výdajů, které mu vzniknou v přímé souvislosti s pracovní cestou, a to v prokázané výši.

7 Vykazování délky pracovní doby na pracovní cestě

Pracovní cesta má několik fází, neboť se skládá zejména z cesty na místo výkonu práce a cesty zpět a pak ze samotného výkonu práce, který je zpravidla cílem této pracovní cesty. V této souvislosti zákonná úprava rozlišuje mezi plněním pracovních úkolů na straně jedné a činnostmi jinými než plnění pracovních úkolů na straně druhé.

 • Ve vztahu k tomuto rozlišování je nezbytné zmínit ust. § 210 zákoníku práce, který stanoví, že doba strávená na pracovní cestě nebo na cestě mimo pravidelné pracoviště jinak než plněním pracovních úkolů, která spadá do pracovní doby, se považuje za překážku v práci na straně zaměstnavatele, při které se zaměstnanci mzda nebo plat nekrátí. Jestliže však zaměstnanci v důsledku způsobu odměňování mzda nebo plat ušla, přísluší mu náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. Toto ustanovení zákona se vztahuje zejména na dobu, kterou zaměstnanec (neřidič) stráví na cestě do místa výkonu práce či zpět dopravou a nekoná práci, tj. slovy zákona neplní pracovní úkoly.
 • Pokud tato doba strávená jinak než plněním pracovních úkolů nespadá do doby pracovní – tj. do doby rozvržené směny, nikterak se nezohlední ve vztahu k vykazování doby odpracované; nicméně vždy se započítává do doby trvání pracovní cesty pro účely přiznání cestovních náhrad.

infoPříklad 1:

Pracovní doba zaměstnance je rozvržená na dobu od 8 do 16.30 hodin, tj. 8 hodinová směna s půlhodinovou přestávkou na jídlo a oddech. Na pracovní cestu zaměstnanec vyjíždí v 7 hodin ráno, v 10 hodin je na místě a účastní se pracovního jednání; jednání trvá do 14 hodin, kdy zaměstnanec vyráží na cestu zpět a cesta končí v 19 hodin. Pak se doba pracovní cesty posoudí následujícím způsobem:

 • 7 – 8 hodin, 15 – 19 hodin = nic (doba rozhodná pro přiznání cestovních náhrad)
 • 10 – 14 hodin = výkon práce
 • 8 – 10 hodin, 14 – 15 hodin = překážka na straně zaměstnavatele, která se považuje za výkon práce. Zaměstnanci se tedy vykáže 8 hodin odpracované doby.

Pro účely poskytování cestovních náhrad ale pracovní cesta samozřejmě skutečně trvala 12 hodin.

infoPříklad 2:

Pracovní doba zaměstnance je rozvržená na dobu od 8 do 16.30 hodin, tj. 8 hodinová směna s půlhodinovou přestávkou na jídlo a oddech. Zaměstnanec lektoruje dvoudenní seminář mimo místo výkonu práce. Dopoledne je v kanceláři na místě výkonu práce sjednaného v pracovní smlouvě a ve 14 hodin odjíždí na pracovní cestu na zmiňovaný seminář. Na místo pracovní cesty dorazí v 17 hodin. Seminář začíná večerní částí od 18.30 do 20.30 hodin a pokračuje druhý den částí  od 9 do 14 hodin. V 15 hodin zaměstnanec vyjíždí zpět a cesta končí v 18 hodin. Pak se doba posoudí následujícím způsobem:

První den:

 • 8 – 14 hodin = výkon práce, s výjimkou přestávky na oběd
 • 14 – 16.30 hodin = překážka na straně zaměstnavatele, která se považuje za výkon práce
 • 16.30 – 18.30 hodin = nic (doba rozhodná pro přiznání cestovních náhrad)
 • 18.30 – 20.30 hodin = výkon práce = práce přesčas!!!

Druhý den:

 • 8 – 9 hodin = překážka na straně zaměstnavatele, která se považuje za výkon práce
 • 9 – 14 hodin = výkon práce, s výjimkou přestávky na oběd
 • 14 – 16.30 hodin = překážka na straně zaměstnavatele, která se považuje za výkon práce
 • 16.30 – 18 hodin = nic (doba rozhodná pro přiznání cestovních náhrad)

Zahraniční stravné 2017 ve vybraných zemích:

Země Stravné pro rok 2017
Evropská unie:
Bulharsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko 35 EUR
Kypr, Litva, Lotyšsko, Portugalsko, Řecko, Španělsko, Estonsko 40 EUR
Belgie, Francie, Itálie, Irsko, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Rakousko 45 EUR
Švédsko, Dánsko, Finsko 50 EUR
Velká Británie 40 GB
Ostatní Evropa:
Turecko 40 EUR
Chorvatsko, Srbsko, Černá Hora, Bosna, Hercegovina 35 EUR
 Rusko, Ukrajina 45 EUR
 Lichtenštejnsko  60 CHF
Island, Norsko, 55 EUR
Švýcarsko 75 CHF

 

Inventarizace

Pomalu se nám blíží konec roku, který je neodmyslitelně spojen s inventarizacemi.

Účetní jednotky mají povinnost provádět inventarizace minimálně jedenkrát do roka a to před sestavením účetní závěrky.

Informace týkající se inventarizace nalezneme přímo v zákoně o účetnictví pod § 29 a § 30.

Účetní jednotky inventarizací zjišťují skutečný stav veškerého majetku a závazků a ověřují, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví a zda nejsou dány důvody pro účtování o položkách podle § 25 odst. 3. Inventarizaci účetní jednotky provádějí k okamžiku, ke kterému sestavují účetní závěrku jako řádnou nebo mimořádnou (dále jen „periodická inventarizace“).

Inventarizace provádíme pomocí dílčích inventur a to pomocí fyzických nebo dokladových zjištění skutečného stavu.

Fyzickou inventuru  – tedy stavem lze fyzicky ověřit provádíme zejména u pokladní hotovosti, u cenin, hmotného majetku, u zboží nebo při kontrole materiálu.

Dokladovou inventuru pak využijeme u majetku, u kterého nelze zjistit fyzický stav a existuje pouze dokladově, tedy např. u pohledávek, závazků a stavu na bankovním účtu.

Ke každé inventuře se vyhotovuje se inventurní soupis, který musí obsahovat náležitosti podle § 30 odst. 7 zákona o účetnictví.

Každý soupis by měl obsahovat porovnání stavu účetního a fyzického popř. dokladového a v případě, že dojde k rozdílu (manko nebo přebytek) mělo by dojít k doúčtování tohoto rozdílu a navržení nápravných opatření.

Inventarizují se jen rozvahové účty tj. 0, 1, 2, 3, 4, 7, 9, výsledkové (5 a 6) se neinventarizují. Jako podklad k inventarizacím tedy slouží hlavní kniha a pomocná evidence jako jsou kniha ostatních závazků a pohledávek, faktury přijaté a vydané, bankovní výpisy, pokladní kniha, evidence majetku apod.

Provedení inventarizace se musí prokázat následujících pět let po jejím provedení.

 

Snížená sazba daně na stravovací služby

Od 1. 12. 2016 dochází k zařazení stravovacích služeb (CZ-CPA 56) do přílohy č. 2 zákona o DPH a uplatní se tak první snížená sazba daně.

infodo kódu CZ-CPA 56 –  spadají dle klasifikace produkce CZ-CPA veškeré restaurační, cateringové a ostatní stravovací služby služby podávání nápojů.

Pro uplatnění první snížené je rozhodující zařazení předmětné služby do přílohy č. 2 zákona o DPH. Jedná o služby, které odpovídají současně číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA platné od 1. ledna 2008 (dále jen „kód CZ-CPA“) a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části přílohy č. 2. Tato kritéria musí být naplněna současně, nikoli odděleně pouze na základě zařazení do příslušného kódu CZ-CPA nebo pouze na základě slovního popisu.

1. Kritérium zařazení poskytované služby do kódu CZ-CPA 56 – pod tyto služby spadají dle klasifikace produkce CZ-CPA veškeré restaurační, cateringové a ostatní stravovací služby služby podávání nápojů. Jedná se např. o služby restaurací, cateringových společností a závodních jídelen.

2. Kritérium slovního popisu – stravovací služby, podávání nápojů, pokud nejsou jako stravovací služby osvobozeny od daně podle § 57 až 59 nebo pokud se nejedná o podání alkoholických nápojů uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku 2203 až 2208 nebo tabákových výrobků uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku kapitoly 24.

Podávání alkoholických nápojů a tabákových výrobků je z uplatnění první snížené sazby daně vyloučeno!

admin

5.12.2016

Na elektronickou evidenci tržeb se váže sleva na dani ve výši 5.000 Kč dle konkrétně § 35bc ZDP. Sleva činí nejvýše částku ve výši kladného rozdílu mezikalkulacka 15 % dílčího základu ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka.

Slevu na evidenci tržeb lze uplatnit pouze ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník poprvé zaevidoval tržbu, kterou má podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat.

Příklad 1

Poplatník provozující hostinskou činnost. Od 1. 12. 2016 eviduje tržby dle zákona o EET. Jeho základ daně za rok 2016 činí 200.000 Kč.

1. Základ daně dle § 7 (podnikání) 200 000 Kč
2. 15 %  daň 30 000 Kč
3. Základní sleva na poplatníka 24 840 Kč
4. Rozdíl částek v ř. 2 a ř. 3 5 160 Kč
5. Sleva na pořízení EET
(max. 5.000 Kč)
5.000 Kč
6. Výsledná daň (ř. 4 − ř. 5) max. 0 – daň nesmí být po odečtení slevy na EET záporná 160 Kč

Pozor

V případě, že má poplatník více příjmů z jiných činností, které se zdaňují podle jiných paragrafů zákona o daních z příjmů (§ 6 – příjmy ze zaměstnání, § 8 – příjmy z kapitálového majetku, § 9 – příjmy z pronájmu a § 10 – ostatní příjmy), musí podle znění zákona slevu na evidenci tržeb (EET) uplatnit pouze z daně vypočtené z podnikání tedy z §7 – příjmy z živnostenského podnikání, a to bez ohledu na to, že by celkový základ daně (ze všech výše uvedených příjmů) umožnil uplatnit celou výši slevy.

Novela zákona o účetnictví 2016

Podmínky, za kterých lze vést jednoduché účetnictví, jsou touto novelou částečně zpřísněny :

 • celkové příjmy nypřesáhly 3 mil. Kč za uzavřené období
 • hodnota majetku jednotky nepřesáhla 1,5 mil. Kč
 • účetní jednotka není plátcem DPH
 • jedná se o právnické osoby se sídlem na území ČR a zahraniční právnické osoby a zahraniční jednotky které jsou:
  • spolky a pobočnými spolky,
  • odborovými organizacemi nebo pobočnými odborovými organizacemi (včetně mezinárodních),
  • organizacemi zaměstnavatelů, pobočnými organizacemi zaměstnavatelů (včetně mezinárodních),
  • církvemi a náboženskými společnostmi nebo církevními institucemi, které jsou právnickou osobou registrovanou podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností,
  • honebními společenstvy.

Všechny podmínky musejí být splněny současně.