Novela zákona o účetnictví 2016

Podmínky, za kterých lze vést jednoduché účetnictví, jsou touto novelou částečně zpřísněny :

 • celkové příjmy nypřesáhly 3 mil. Kč za uzavřené období
 • hodnota majetku jednotky nepřesáhla 1,5 mil. Kč
 • účetní jednotka není plátcem DPH
 • jedná se o právnické osoby se sídlem na území ČR a zahraniční právnické osoby a zahraniční jednotky které jsou:
  • spolky a pobočnými spolky,
  • odborovými organizacemi nebo pobočnými odborovými organizacemi (včetně mezinárodních),
  • organizacemi zaměstnavatelů, pobočnými organizacemi zaměstnavatelů (včetně mezinárodních),
  • církvemi a náboženskými společnostmi nebo církevními institucemi, které jsou právnickou osobou registrovanou podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností,
  • honebními společenstvy.

Všechny podmínky musejí být splněny současně.