admin

5.12.2016

Na elektronickou evidenci tržeb se váže sleva na dani ve výši 5.000 Kč dle konkrétně § 35bc ZDP. Sleva činí nejvýše částku ve výši kladného rozdílu mezikalkulacka 15 % dílčího základu ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka.

Slevu na evidenci tržeb lze uplatnit pouze ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník poprvé zaevidoval tržbu, kterou má podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat.

Příklad 1

Poplatník provozující hostinskou činnost. Od 1. 12. 2016 eviduje tržby dle zákona o EET. Jeho základ daně za rok 2016 činí 200.000 Kč.

1. Základ daně dle § 7 (podnikání) 200 000 Kč
2. 15 %  daň 30 000 Kč
3. Základní sleva na poplatníka 24 840 Kč
4. Rozdíl částek v ř. 2 a ř. 3 5 160 Kč
5. Sleva na pořízení EET
(max. 5.000 Kč)
5.000 Kč
6. Výsledná daň (ř. 4 − ř. 5) max. 0 – daň nesmí být po odečtení slevy na EET záporná 160 Kč

Pozor

V případě, že má poplatník více příjmů z jiných činností, které se zdaňují podle jiných paragrafů zákona o daních z příjmů (§ 6 – příjmy ze zaměstnání, § 8 – příjmy z kapitálového majetku, § 9 – příjmy z pronájmu a § 10 – ostatní příjmy), musí podle znění zákona slevu na evidenci tržeb (EET) uplatnit pouze z daně vypočtené z podnikání tedy z §7 – příjmy z živnostenského podnikání, a to bez ohledu na to, že by celkový základ daně (ze všech výše uvedených příjmů) umožnil uplatnit celou výši slevy.

Napsat komentář