Směrnice o příspěvcíh a půjčkách

Vzor směrnice o účtování o příspěvcích a půjčkách NNO

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Směrnice účtování o příspěvcích, dotacích a půjčkách včetně jejich vykazování v rámci spolku…název (dále jen „spolek“)

PŘÍSPĚVKY A DOTACE

 Definice příspěvku

Podle vyhlášky č.504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání,pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví (dále jen „vyhláška č.504/2002 Sb.), definuje příspěvky v ustanovení ( § 27 odst.6) Přijaté příspěvky:

Spolek účtuje o příspěvcích:

 • položka „B.VI.27. Přijaté příspěvky (dary)“ obsahuje přijaté dary na provozní činnost účetní jednotky.
 • položka „B.VI.28. Přijaté členské příspěvky“ obsahuje členské příspěvky podle stanov.

 Definice dotace

 1. Velká rozpočtová pravidla vymezují dotaci jako peněžní prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel. Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví (dále jen „vyhláška č. 504/2002 Sb.), definuje dotaci v ustanovení § 27 odst. 7 jako položku „B.VII.29. Provozní dotace“ (sk.69.AE), která obsahuje dotace, pokud jsou určeny na provozní činnost účetní jednotky, tedy Spolku.
 2. Za dotaci se považují bezúplatná plnění přímo nebo zprostředkovaně poskytnutá podle zvláštních právních předpisů ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv, Národního fondu, ze státních fondu, z rozpočtů územních samosprávných celků (dále jen „ÚSC“) na stanovený účel.
 3.  Za dotaci se rovněž považují bezúplatná plnění poskytnutá účetním jednotkám na stanovený účel ze zahraničí z prostředků Evropského společenství nebo z veřejných rozpočtů cizích států a prostředky a granty poskytnuté podle zvláštního právního předpisu. Vždy se jedná o účelové prostředky.
 4. Za dotaci se považuje též zaniklý závazek, ve výši poplatku, nebo jeho části, pokud povinnost uhradit tento poplatek, nebo jeho část, zanikla rozhodnutím příslušného orgánu.
 5. Položka se snižuje o případné závazky k poskytovateli dotace z důvodu jejího nedočerpání, zneužití nebo vrácení.

Postupy účtování o dotacích, příspěvcích

O přijetí provozní dotaci v průběhu účetního období účtuje spolek buď ve prospěch (DAL) účtové skupiny 691 – Provozní dotace, v případě provozní dotace, anebo ve prospěch (DAL) účtové skupiny 901 – Vlastní jmění, v případě dotace na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.

Při účtování dotací, příspěvků je nutno dodržovat tyto základní zásady:

 • Dotace se poskytují zejména na vlastní činnost účetní jednotky. O nároku se účtuje současně s úhradou, je dni účetní závěrky se účtuje o předpisu vždy, je nárok právně doložen.
 • Nároky na dotace na pořízení dlouhodobého majetku se účtují na vrub účtu 347 či 348 a ve prospěch účtu 901 – vlastní jmění, nárok na dotaci na provozní činnost ve prospěch účtu 691 – provozní dotace
 • Na účtech 347 a 348 spolek vypořádává případnou povinnost vrátit část dotace (nepoužité nebo použité neoprávněně) a ostatní závazky finančního charakteru se státním rozpočtem a rozpočtem orgánů územních samostatných celků.

Příklady účtování dotací, příspěvků

a) Dotace ze státního rozpočtu na pořízení dlouhodobého majetku (DHM) pro vlastní činnost

MD / DAL

 • příjem finančních prostředků                                 221AE/347AE
 • současně předpis dotace                                        347AE/901

 

b) Dotace z rozpočtu územních samosprávních celků na pořízení DHM pro vlastní činnost

 •  příjem finančních prostředků                                 221AE/348AE
 •  současně předpis dotace                                        348AE/901
 • vrácení nespotřebované části dotace                     348AE/221AE
 • snížení vlastního jmění o vrácenou částku            901 /348AE

 

c) Dotace z rozpočtu územních samosprávních celků na provoz:

 • příjem finančních prostředků                                 221AE/348AE
 • současně předpis dotace                                        348AE/691AE
 • vrácení nespotřebované části dotace                     348AE/221AE

Analytické členění:

Účtový rozvrh vede spolek ve zjednodušeném rozsahu při použití kombinace účtových skupin a syntetických účtu. Například dotace, příspěvek ze státního rozpočtu se účetní jednotka účtuje ve prospěch účtu 347.000 – Ostatní dotace. Spolek se rozhodl, že při zaúčtování na jednotlivých rozvahových účtech bude dále tyto účty analyticky rozlišovat následovně:

 • XXX1 čtvrté místo rozvahového účtu bude označovat číslem střediska
 • XXX11 páté a šesté místo bude označovat pořadí jednotlivých operací

První přijatá dotace ze státního rozpočtu na středisko 1 tedy bude mít následující označení:  347110

Odpisování majetku

(viz Vyhláška č.504/2002 Sb. § 38)

Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný se odpisují z ocenění stanoveného v § 25 zákona o účetnictví postupně v průběhu jeho používání. Průběh používání může být v metodě odpisování vyjádřen i jinak než ve vazbě na čas, například s ohledem na výkony nebo způsob používání.

Při pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, dlouhodobého hmotného majetku a technického zhodnocení, pokud jsou částečně nebo zcela pořízeny z přijaté dotace, se vlastní jmění zvýší (sk.90) o částku ve výši přijaté dotace. V případě, že je takto pořízený majetek odpisován, postupuje se takto:

 1. stanoví se částka, která zvýší výnosy, a to z výše odpisů v poměru přijaté dotace a pořizovací ceny. V případě, že je majetek pořízen zcela z přijaté dotace, je tato částka rovna výši odpisů,
 2. sníží se výše vlastního jmění (MD sk. 90) o tuto částku a
 3. současně se zvýší jiné ostatní výnosy (DAL sk. 64) o tuto částku.

PŮJČKY

Půjčka přijatá

Půjčka je absolutní obchod podle občanského zákoníku a účtuje se o ní až při skutečnému připsání na účet.

 • Pokud se jedná o účelovou půjčku vztahující se k určitému projektu je jí přidělena zvláštní analytika.
 • Pokud je splatnost delší jak 365 dnů jedná se o dlouhodobou půjčku Pasiva sk.95.AE. – Ostatní dlouhodobé závazky
 • Předpokládané splátky půjčky v dalších letech musí být v účetní závěrce přeúčtované na krátkodobé závazky tj. Pasiva sk.24 – Ostatní krátkodobé finanční výpomoci a to vždy na konci roku tedy k 31. 12. příslušného roku.

Příklad:

Na konci roku (k účetní závěrce) 2010 se přeúčtují splátky půjčky splatné v roce následujícím tj. 2011 z sk.95.AE. – Ostatní dlouhodobé závazky na krátkodobé závazky sk.24 – Ostatní krátkodobé finanční výpomoci, aby nedošlo ke zkreslení finančního stavu organizace. Tato informace je velmi důležitá pro plán rozpočtů na další rok.

Půjčka Poskytnutá

Účtuje se o ní na základě uzavřené smlouvy o půjčce.

Přiklad účtování:

poskytnutá půjčka                  1.673.641,80 Kč          MD 37.AE., DAL 22.AE