Dotace pro NNO 2 – výzva

Nestátní neziskové organizace mohou od 15. května 2017 podávat žádosti o neinvestiční dotaci na:

  1. Podporu a ochranu veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb

dreamstimeextrasmall_28842397Podpora správné aplikace bezbariérové vyhlášky, zejména spoluprací se stavebními úřady. Iniciování řešení nebezpečných míst a iniciování odstraňování architektonických bariér. Zpracovávání a poskytování metodických informací pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace o bezbariérovém prostředí.
3170000016    Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb – Spolky
3170000040    Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb – Ústavy
3170000015    Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb – Obecně prospěšné společnosti
3170000041    Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb – Nadace a nadační fondy (ZSPO)

  1. Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí

dreamstimeextrasmall_8183886Podporovány budou systémové či jednorázové aktivity s přidanou hodnotou regionálního a nadregionálního charakteru, kde bude prokazatelný pozitivní dopad na široký (měřitelný) okruh aktérů regionálního rozvoje. Podporovány budou projekty s konkrétními výstupy regionálního a nadregionálního významu a kvantifikovanými cílovými skupinami.
3170000043    Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí – Spolky
3170000044    Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí – Obecně prospěšné společnosti
3170000045    Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí – Nadace a nadační fondy (ZSPO s celostátní působností)

Žadatelem o státní dotaci se mohou stát tyto nestátní neziskové organizace se sídlem v ČR: spolek, ústav, prospěšná společnost, zájmové sdružení právnických

osob, nadace a nadační fondy, které mají celostátní nebo neregionální působnost.

Žádosti budou přijímány nejpozději do 12. června 2017, do 16 hod.

Více zde:

http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Programy-a-dotace/Dotace-pro-nestatni-neziskove-organizace-2017-(1)

zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR